Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1 PREAMBUŁA

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek  oraz zasady jego funkcjonowania.


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek w domenie sklepbalustrady.pl  jest Stanisław Rosiek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek, Owieczka 66 34-606 Łukowica  wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 7372159232, Regon: 363234001.

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

3. Znak towarowy Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.


§ 3 DEFINICJE

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.3 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.4 Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

1.4.1 Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

1.5 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.6 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.7 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

1.8 Produkt standardowy – dostępny na stronie sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia.

1.9 Produkt niestandardowy – produkt zmieniony zgodnie z preferencjami Zamawiającego w zakresie wybranych parametrów, tj. m.in. w przypadku: zmiany kolorystyki, materiału z jakiego Produkt ma być wykonany, jego rozmiarów, kształtu, również w przypadku zamówień wielkogabarytowych, które wymagają transportu pojedynczych elementów osobno  i następnie montażu u Zamawiającego.

1.10 Sprzedawca: Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek, Owieczka 66 34-606 Łukowica, NIP: 7372159232, Regon: 363234001.

1.11 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.12 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.


§ 4 KONTO

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Kupującego. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Kupujący zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.


§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupujący może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Kupujący jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Kupującego do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.


§ 6 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24.

1.2 Płatność tradycyjnym przelewem.

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Kupującego, a zamówienie automatycznie anulowane.

3. Zamówienie powyżej 2000 zł wysyłamy wyłącznie za przedpłatą.

4. Darmowa dostawa obowiązuje dla wszystkich zamówień krajowych powyżej 500 zł


§ 7 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów standardowych wynosi  1-4 dni roboczych.

2.1  Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów niestandardowych –  ustalany jest indywidualnie przy zamówieniu i zależny jest cech zamawianego produktu.

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

4. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym w siedzibie firmy.

6. Czas transportu produktu do Kupującego na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

7. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy [email protected]. Uprawnienie do odstąpienia od umowy reguluje § 9 Regulaminu.


§ 8 REKLAMACJE

1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Kupującego jest określony  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

2. Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia odbioru towaru.

2.1 Zakresem gwarancji nie są objęte:

-  połączenie drewna z elementami nierdzewnymi;

- właściwości naturalne drewna w tym związane z jego schnięciem oraz naciąganiem wilgoci;

- materiały dostarczone przez Klienta;

- braki ilościowe betonu bądź kleju spowodowane ich właściwościami fizycznymi i chemicznymi;

- wady spowodowane używaniem środków chemicznych (w tym trących, powodujących matowienie powierzchni) do konserwacji i pielęgnacji działa;

- wady spowodowane nieprawidłową temperaturą pomieszczenie, tj. poza przedziałem 15-23 st. C;

- wady spowodowane działaniem czynników atmosferycznych czy smogu;

-  zgodności  koloru próbnika z rzeczywistym kolorem na materiale (odcieniem);

- jakość farby;

- wady spowodowane działaniem osób trzecich, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

3. Roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady pod rygorem utraty prawa powoływania się na Gwarancję.

4. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.sklepbalustrady.pl oraz dowód zakupu. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym drukiem reklamacyjnym.  W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Gwarancja zostanie uznana, Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany wadliwego elementu w terminie ustalonym z Kupującym, zależnym od dostępności materiału jednak nie krótszym niż  14 dni.

5.1 Jeżeli naprawa lub wymiana  jest niemożliwa lub koszt jej naprawy  jest wysoki w porównaniu do kosztu wykonania i nieopłacalny dla Sprzedawcy, może on zdecydować o obniżeniu ceny mając na uwadze zakres wady.


§ 9 Rękojmia za wady towaru

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

1.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

2.1 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

3. Wybór żądania zależy od Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

-łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

-to, czy towar był wcześniej reklamowany.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi szczegółowo regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 10 ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący konsumentem oraz kupujący-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź pismem na adres Owieczka 66 34-606 Łukowica.

3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie www.sklepbalustrady.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.

4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Pracownia Artystyczna Stanisław Rosiek, Owieczka 66 34-606 Łukowica wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.

5. Kupujący- konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

a. Przy płatności poprzez Platformę Przelewy24 na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

b. Przy płatności  przelewem tradycyjnym na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

 

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą Kupujących nie będących konsumentami, jak również kupujących będących osobami fizycznymi w przypadku prowadzenia przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej  posiadającej charakter zawodowej działalności Sprzedającego.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Kupujacych nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.


§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, w sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującemu (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Kupującego może być utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.sklepbalustrady.pl oraz na każde żądanie Kupującego może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

[email protected]

tel: +48 737-961-696

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i zawszę bądź na bieżąco
z nowościami i promocjami w naszym sklepie.
Zgarniaj także rabaty i oferty specjalne!